Privacyverklaring

Privacyverklaring Laurier Hulp

Disclaimer

Op onze website vindt u algemene informatie over Laurier Hulp en de diensten die wij aanbieden. Laurier Hulp zorgt ervoor dat haar website regelmatig wordt geactualiseerd en aangevuld wordt. Laurier Hulp geeft echter geen garantie dat de website, of de doorverwezen website’s van derden, te allen tijde juist, volledig of actueel zijn. Laurier Hulp aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor. Laurier Hulp behoudt zich het intellectuele eigendomsrecht voor met betrekking tot de op deze website aanboden informatie. Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming worden vermenigvuldigd,  overgenomen of openbaar worden gemaakt.

 

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG (GDPR) kent de Europese Unie één privacywet. 

Als zorgaanbieder hebben wij te maken met vertrouwelijke cliëntgegevens. Laurier Hulp hecht veel waarde aan uw privacy en wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy van essentieel belang is. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens volgens geldende wetgeving behandelen. Om deze redenen hebben wij een privacyreglement opgesteld.     

Privacyverklaring Laurier Hulp                                       

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Laurier Hulp geleverde producten en diensten. Laurier Hulp, gevestigd te Oldenzaalseweg 51 Tubbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Laurier Hulp verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Laurier Hulp van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Laurier Hulp in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Type zorg
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Indicatie (ten behoeve van de zorgverlening)
 • Gegevens over de gezondheid
 • Naam huisarts
 • Contactgegevens van familieleden, vrienden of kennissen.

 

Verwerkt Laurier Hulp ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Laurier Hulp verwerkt bijzondere persoonsgegevens, zoals hierboven is aangegeven.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Laurier Hulp, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw zorgverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld de belastingaangifte en het UWV.
 • Voor het afhandelen van declaraties en betalingen
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Laurier Hulp. Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Laurier Hulp gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Laurier Hulp zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Laurier Hulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Laurier Hulp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Laurier Hulp gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar privacy@laurierhulp.nl

 

Beveiliging

Laurier Hulp hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Laurier Hulp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Laurier Hulp  toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Laurier Hulp gebruik maakt van de diensten van derden, zal Laurier Hulp in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Laurier Hulp u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via privacy@laurierhulp.nl.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via privacy@laurierhulp.nl.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 08-11-2018